Dalton

Samostatnost - zodpovědnost - spolupráce

 Co je to dalton?

Daltonský plán je vzdělávací metoda, kterou představila světu Helena Parkhurstová v prvním dvacetiletí 20. století. Neobjevila se náhodou – úvod do 20. století znamenal v oblasti pedagogiky velké změny. Hledaly se nové možnosti, jak zaměřit vzdělání na potřeby dítěte. Výsledkem reformních snah je několik proudů alternativních škol - Freinetovská škola, Waldrofská škola, škola Montessori a samozřejmě Daltonský plán.

Helena Parkhurstová, dlouholetá spolupracovnice Marie Montessori, viděla ve vzdělávání velkou příležitost pro rozvíjení nejen základních dovedností dítěte, ale i celé dětské osobnosti. Daltonský plán se od dalších tradičně vnímaných „alternativních proudů“ vyznačuje obrovskou devizou: nejedná se o ucelený systém, který je nutné dodržovat, ale o soubor principů, které ovlivňují styl výuky od základů.

Parkhurstová definovala tři základní principy, od nichž se ve škole všechny aktivity odvozují. Základní daltonské principy – svoboda, spolupráce a nezávislost – vyzývají žáka, aby se stal aktivním účastníkem vyučování.

Slovo svoboda bývá ovšem přijímáno (nejen v našem českém prostředí) poněkud s rozpaky. Absolutní svoboda se totiž často plete s anarchií. Proto současní odborníci daltonu nahrazují slovo svoboda termínem zodpovědnost.

Výsledkem současného pojetí se stává princip zodpovědná svoboda, tedy svobodné rozhodování v rámci předem dohodnutých, vytýčených hranic.

Poskytneme-li dítěti dostatek svobody při práci, učíme ho zodpovědnosti, umožníme mu, aby kreativně pracovalo vlastním tempem a ve vlastním časovém rozvrhu.

Navíc velké množství rozličných aktivit, které mohou probíhat ve třídě současně, vytvoří dostatečně stimulující prostředí, které respektuje výukové návyky všech dětí.

Zapojíme-li do práce všechny děti, zvykáme je na týmovou práci, která je čeká v budoucím profesním životě. Naučí se respektovat jeden druhého, hodnotit svoji práci ve spolupráci s učitelem i samostatně.

Daltonský blok

Daltonský blok většinou trvá dvě vyučovací hodiny jednou nebo vícekrát týdně a děti v něm pracují na úkolech z různých předmětů.

Čtvrtletním výstupem z daltonského bloku jsou pak vedle pracovních listů určených k procvičování a prohlubování učiva také referáty a projekty na předem dohodnutá témata z různých oblastí .

Nejen při přípravě těchto referátů se žáci učí samostatně studovat, zpracovávat informace a vůbec si práci zorganizovat.

Ke sledování žákových pokroků využíváme daltonské tabule, na něž žáci značí pomocí magnetů svůj pokrok při práci na úkolu.

zdroj: https://www.zshusovabrno.cz/